Friday, April 18, 2014

Harvesting Water Wave Energy by Asymmetric Screening of Electrostatic Charges on a Nanostructured Hydrophobic Thin-Film Surface

TOC Graphic


ACS Nano

DOI: 10.1021/nn5012732
Guang Zhu, Yuanjie Su, Peng Bai, Jun Chen, Qingshen Jing, Weiqing Yang and Zhong Lin Wang

Click for full article

Porphyrin–Nanoclay Photosensitizers for Visible Light Induced Oxidation of Phenol in Aqueous Media

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp500024h
Dominik Drozd, Krzysztof Szczubiałka, Michał Skiba, Mariusz Kepczynski and Maria Nowakowska

Click for full article

Femtosecond Infrared Transient Absorption Dynamics of Benzimidazole-Based Ruthenium Complexes on TiO2 Films for Dye-Sensitized Solar Cells

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp500414c
Hung-Yu Hsu, Chi-Wen Cheng, Wei-Kai Huang, Yuan-Pern Lee and Eric Wei-Guang Diau

Click for full article

Multiwalled Carbon Nanotube@Reduced Graphene Oxide Nanoribbon as the Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp412542d
Min-Hsin Yeh, Lu-Yin Lin, Chia-Liang Sun, Yow-An Leu, Jin-Ting Tsai, Chen-Yu Yeh, R. Vittal and Kuo-Chuan Ho

Click for full article

Oxygen-Vacancy-Induced Polar Behavior in (LaFeO3)2/(SrFeO3) Superlattices

TOC Graphic


Nano Letters

DOI: 10.1021/nl500601d
Rohan Mishra, Young-Min Kim, Juan Salafranca, Seong Keun Kim, Seo Hyoung Chang, Anand Bhattacharya, Dillon D. Fong, Stephen J. Pennycook, Sokrates T. Pantelides and Albina Y. Borisevich

Click for full article

Plastic Deformation Enabled Energy Dissipation in a Bionanowire Structured Armor

TOC Graphic


Nano Letters

DOI: 10.1021/nl500379t
Haoze Li, Yonghai Yue, Xiaodong Han and Xiaodong Li

Click for full article

Core–Shell In2O3/ZnO Nanoarray Nanogenerator as a Self-Powered Active Gas Sensor with High H2S Sensitivity and Selectivity at Room Temperature

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp500516t
Weili Zang, Yuxin Nie, Dan Zhu, Ping Deng, Lili Xing and Xinyu Xue

Click for full article

Photocatalytic Current Doubling-Induced Generation of Uniform Selenium and Cadmium Selenide Quantum Dots on Titanium(IV) Oxide

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp410794j
Musashi Fujishima, Kentaro Tanaka, Naoki Sakami, Masataka Wada, Katsuyuki Morii, Takanori Hattori, Yasutaka Sumida and Hiroaki Tada

Click for full article

Hexagonalization of Aluminogermanate Imogolite Nanotubes Organized into Closed-Packed Bundles

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp5029678
Mohamed Salah Amara, Stéphan Rouzière, Erwan Paineau, Maria Bacia-Verloop, Antoine Thill and Pascale Launois

Click for full article

Neuropilin-1-Targeted Gold Nanoparticles Enhance Therapeutic Efficacy of Platinum(IV) Drug for Prostate Cancer Treatment

TOC Graphic


ACS Nano

DOI: 10.1021/nn500152u
Anil Kumar, Shuaidong Huo, Xu Zhang, Juan Liu, Aaron Tan, Shengliang Li, Shubin Jin, Xiangdong Xue, YuanYuan Zhao, Tianjiao Ji, Lu Han, Hong Liu, XiaoNing Zhang, Jinchao Zhang, Guozhang Zou, Tianyou Wang, Suoqin Tang and Xing-Jie Liang

Click for full article

Understanding How in Situ Generated Hydrogen Controls the Morphology of Platinum Nanoparticles

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp502174b
Neus Aguilera-Porta, Monica Calatayud, Caroline Salzemann and Christophe Petit

Click for full article

Direct Near-Field Observation of Orientation-Dependent Optical Response of Gold Nanorods

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp501007a
Terefe G. Habteyes

Click for full article

Few-Layer Graphene-Encapsulated Metal Nanoparticles for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp500751a
Youming Liu, Yue Hu and Jin Zhang

Click for full article

Prediction of Large-Gap Two-Dimensional Topological Insulators Consisting of Bilayers of Group III Elements with Bi

TOC Graphic


Nano Letters

DOI: 10.1021/nl500206u
Feng-Chuan Chuang, Liang-Zi Yao, Zhi-Quan Huang, Yu-Tzu Liu, Chia-Hsiu Hsu, Tanmoy Das, Hsin Lin and Arun Bansil

Click for full article

Effects of Organic Moieties on Luminescence Properties of Organic–Inorganic Layered Perovskite-Type Compounds

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp4114305
Naoki Kawano, Masanori Koshimizu, Yan Sun, Natsuna Yahaba, Yutaka Fujimoto, Takayuki Yanagida and Keisuke Asai

Click for full article

Observing Real-Time Molecular Event Dynamics of Apoptosis in Living Cancer Cells using Nuclear-Targeted Plasmonically Enhanced Raman Nanoprobes

TOC Graphic


ACS Nano

DOI: 10.1021/nn500840x
Bin Kang, Lauren A. Austin and Mostafa A. El-Sayed

Click for full article

Two-Dimensional Array of Silica Particles as a SERS Substrate

TOC Graphic


The Journal of Physical Chemistry C

DOI: 10.1021/jp412821w
Dane Christie, John Lombardi and Ilona Kretzschmar

Click for full article